Detail:

Title: 想識多點車友 相約出車 謝謝^^*
Description: 想認識多點車友 不同車種也可..
小妹9龍區人 除平時9龍區出車 假期會自己入新界..
其實一個人真系好悶..
所以好想識不同區車友..
方便的請留資料或whatsapp 謝謝
Time publish: 2013-07-17 11:44
Expiry day: No
No. of applicant: 7 People